نمایش 1–12 از 14 نتیجه

سلف مقاومتی 1 میکرو هانری 0.25 وات

۴۵۰تومان

سلف مقاومتی 1 میلی هانری 0.25 وات

۴۵۰تومان

سلف مقاومتی 10 میکرو هانری 0.25 وات

۴۵۰تومان

سلف مقاومتی 10 میلی هانری 1 وات

۴۵۰تومان

سلف مقاومتی 100 میکرو هانری 0.25 وات

۴۵۰تومان

سلف مقاومتی 2.2 میکرو هانری 0.25 وات

۴۵۰تومان

سلف مقاومتی 22 میکرو هانری 0.25 وات

۴۵۰تومان

سلف مقاومتی 220 میکرو هانری 0.25 وات

۴۵۰تومان

سلف مقاومتی 3.3 میلی هانری 0.25 وات

۴۵۰تومان

سلف مقاومتی 330 میکرو هانری 0.25 وات

۴۵۰تومان

سلف مقاومتی 4.7 میکرو هانری 0.25 وات

۴۵۰تومان

سلف مقاومتی 47 میکرو هانری 0.25 وات

۴۵۰تومان