نمایش 1–12 از 14 نتیجه

سلف مقاومتی 1 میکرو هانری 0.25 وات

450تومان

سلف مقاومتی 1 میلی هانری 0.25 وات

450تومان

سلف مقاومتی 10 میکرو هانری 0.25 وات

450تومان

سلف مقاومتی 10 میلی هانری 1 وات

450تومان

سلف مقاومتی 100 میکرو هانری 0.25 وات

450تومان

سلف مقاومتی 2.2 میکرو هانری 0.25 وات

450تومان

سلف مقاومتی 22 میکرو هانری 0.25 وات

450تومان

سلف مقاومتی 220 میکرو هانری 0.25 وات

450تومان

سلف مقاومتی 3.3 میلی هانری 0.25 وات

450تومان

سلف مقاومتی 330 میکرو هانری 0.25 وات

450تومان

سلف مقاومتی 4.7 میکرو هانری 0.25 وات

450تومان

سلف مقاومتی 47 میکرو هانری 0.25 وات

450تومان