نمایش دادن همه 11 نتیجه

سلف حلقه ای تیروئیدی 1 میلی هانری 3 آمپر

14,000تومان

سلف حلقه ای تیروئیدی 10 میلی هانری 3 آمپر

15,000تومان

سلف حلقه ای تیروئیدی 10 میلی هانری 3 آمپر

15,000تومان

سلف حلقه ای تیروئیدی 100 میکرو هانری 3 آمپر

14,500تومان

سلف حلقه ای تیروئیدی 100 میکرو هانری 5 آمپر

23,000تومان

سلف حلقه ای تیروئیدی 150 میکرو هانری 5 آمپر

21,500تومان

سلف حلقه ای تیروئیدی 220 میکرو هانری 5 آمپر

22,000تومان

سلف حلقه ای تیروئیدی 33 میلی هانری 5 آمپر

20,000تومان

سلف حلقه ای تیروئیدی 330 میکرو هانری 3 آمپر

15,500تومان

سلف حلقه ای تیروئیدی 5 میلی هانری 5 آمپر

21,000تومان

سلف حلقه ای تیروئیدی 56 میکرو هانری 3 آمپر

16,000تومان