نمایش دادن همه 11 نتیجه

سلف حلقه ای تیروئیدی 1 میلی هانری 3 آمپر

۱۴,۰۰۰تومان

سلف حلقه ای تیروئیدی 10 میلی هانری 3 آمپر

۱۵,۰۰۰تومان

سلف حلقه ای تیروئیدی 10 میلی هانری 3 آمپر

۱۵,۰۰۰تومان

سلف حلقه ای تیروئیدی 100 میکرو هانری 3 آمپر

۱۴,۵۰۰تومان

سلف حلقه ای تیروئیدی 100 میکرو هانری 5 آمپر

۲۳,۰۰۰تومان

سلف حلقه ای تیروئیدی 150 میکرو هانری 5 آمپر

۲۱,۵۰۰تومان

سلف حلقه ای تیروئیدی 220 میکرو هانری 5 آمپر

۲۲,۰۰۰تومان

سلف حلقه ای تیروئیدی 33 میلی هانری 5 آمپر

۲۰,۰۰۰تومان

سلف حلقه ای تیروئیدی 330 میکرو هانری 3 آمپر

۱۵,۵۰۰تومان

سلف حلقه ای تیروئیدی 5 میلی هانری 5 آمپر

۲۱,۰۰۰تومان

سلف حلقه ای تیروئیدی 56 میکرو هانری 3 آمپر

۱۶,۰۰۰تومان